Bokhandledning: Leka ute

Sand, kottar och pinnar

I boken Leka ute träffar vi många olika barn som leker. I leken kan barn öva känslor, relationer, egenskaper och roller. Leken låter oss också utveckla kroppen som till exempel balans, muskler och mod.

Frågor om lek och att sova

I boken Leka ute åker ett av barnen rutschkana.
Tycker du om att åka rutchkana?
Hur känns det att vara högt upp på något tycker du?
Hur känns det att åka fort nedför något? Var i kroppen känns det?

Ett av barnen somnar i vagnen.
Var tycker du bäst om att sova?
Vad brukar du göra när du ska somna?

Om lek

I leken övar barn på olika färdigheter, så som relationer eller fantasi, närhet eller distans, rörelse eller finmotorik och så vidare. En bra strategi är att låta barn prova många olika sorters lekar, så att leken ger barnet fler möjligheter att öva och utveckla olika färdigheter och intressen.

Många leksaker är fortfarande stereotypa men när barn leker ute med sand, kottar och pinnar så kan de vara friare i sin lek istället för att begränsas av förväntningar om vad och hur tjejer och killar ska leka.

Om att inte köna barn

Vi lever i ett samhälle som strävar efter jämställdhet. Trots det är förväntningarna på vilka lekar barn ska leka och tycka om begränsade av stereotypa könsroller. I många av våra böcker så könar vi inte barnen, det vill säga vi skriver inte om de är tjejer eller killar utan låter barnet vara just ett barn. Det gör att fler barn identifierar sig som huvudperson och tänker - det där är jag!

Förskolans läroplan

  “Förskolan har ett ansvar för att motverka könsmönster som begränsar barnens utveckling, val och lärande. Hur förskolan organiserar utbildningen, hur barnen blir bemötta samt vilka krav och förväntningar som ställs på barnen bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Förskolan ska därför organisera utbildningen så att barnen möts, leker och lär tillsammans, samt prövar och utvecklar sina förmågor och intressen, med samma möjligheter och på lika villkor, oberoende av könstillhörighet.” Lpfö 2018