Bokhandledning: Tesslas mamma vill inte!

Äta broccoli, borsta tänderna - Tesslas mamma säger nej!

Följ med Tessla och den bråkiga och motvilliga mamman. Hon vill inte gå hem från parken, inte tvätta sig och inte gå och lägga sig. Hur kan vi göra när vi vill olika saker eller när någon säger nej!

Frågor om konflikter

I boken vill Tesslas mamma inte göra som Tessla säger. Varför tror du att hon inte vill det?

Finns det saker som du inte vill göra men som du måste göra nästan varje dag ändå? Varför tycker du inte om att göra det? Hur skulle du vilja göra istället?

Övning! Prova rollspel. Låt barnen vara två och två. Den ena ska försöka få den andra att göra något. Till exempel: Kom så ritar vi! Kom så kryper vi! Det barnet som får frågan ska säga nej. Sedan måste det första barnet hitta på ett annat sätt till exempel: Kom så kryper vi! – Nej. Ok, men om vi hoppar? – Ja!

Byt roller och samtala om det var svårt att komma på något förslag, hur det kändes att säga ja och hur det kändes att säga nej samt hur det kändes när någon sa ja eller nej.

Frågor om egenskaper och att sova

Hur skulle du beskriva Tessla? Vilka egenskaper har Tessla? Känner du igen dig i Tessla? Hur skulle du beskriva dig själv?

Tror du att Tessla eller Tesslas mamma har roligast den här eftermiddagen? Vem skulle du vilja vara om du fick vara någon av dem? Varför då?

Tesslas mamma vill inte sova ensam. Varför det, tror du? Finns det någon som du gärna vill sova hos? Varför? Har du sovit över hos någon? Hur kändes det?

Normer om mammor

I den här boken får mamman anta en busig roll och bryter mot både mammarollen och vuxenrollen när hon inte vill göra de vardagliga måstena. Dessutom visar mamman att det går bra att leka hur en vill, oavsett kön, till exempel genom att bli ”Spindelmannen” i sin lek. Mammor förekommer oftare i böcker med mindre barn än pappor. De är oftare omsorgsgivande, och pappor är oftare busiga. Men barn behöver få förebilder där mammor och pappor ger omsorg och kan busa och leka. På så vis får de själva stöd i att utveckla sin identitet så att den passar dem och inte förväntningar från andra.

Normer om etnicitet

Vi lever i ett samhälle där etnisk mångfald är en självklarhet, tyvärr saknas detta i barnböcker, tidningar och media. Igenkänning är en viktig aspekt av både läsning och läslust. Men att få spegling blir också ett sätt att bygga en positiv självbild och att känna sig inkluderad i samhället. Igenkänning kan ske på olika vis; vi kan hitta gemensamma nämnare med människor som på många sätt är och lever annorlunda än vi själva. Och vi kan hitta igenkänning genom att känna igen yttre aspekter som uppväxtmiljö, familj eller etnicitet. Båda aspekterna är viktiga. Genom att på ett självklart sätt gestalta och inkludera barn och vuxna med olika etnisk bakgrund i böcker vidgar vi normen och visar att vi alla är lika mycket värda.

Förskolans läroplan

  “Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler, förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar.” Lpfö 2018