Bokhandledning: Vi bakar bullar

Kanel, jäst, socker och smör!

Vad behövs för att göra bullar? En bok som väcker nyfikenhet för att baka och kleta med degen.

Frågor om att baka, busa och vara lika

Barnet bakar bullar med sin pappa. Har du bakat någon gång? Vad bakade du då?

I boken spiller barnet ut soyadryck när hen bakar. Har du spillt någon gång? Vad hände då?

Barnet och pappan har rosa luckor i sitt kök. Vad har du för färg på luckorna där du bor? Om du fick bestämma – vilken färg skulle du ha?

I boken kletar barnet deg på sin pappa. Hen busar lite. Har du busat någon gång? Finns det bus som är bra och bus som är dåliga?

Barnet och pappan har olika långt hår. Men det har samma färg på håret. De är lika och olika på samma gång. Är du lik och olik någon i din familj?

Om papparollen

Pappor tar ut 30% av föräldraledigheten. Det är alltså fortfarande främst kvinnor som är hemma med små barn. Enligt statistiken står de också för merparten av vård av sjukt barn. Men det är bra för barnen, familjen som helhet och hela samhället om alla föräldrar ett barn har skapar nära relationer till sina barn. Genom att erbjuda förebilder i litteraturen kan vi skapa bättre förutsättningar för att fler små killar ska växa upp till närvarande föräldrar

Vithetsnormen

Vi lever i ett samhälle där mångfald är en självklarhet, men i bilderboksvärlden saknas spegling av samtidens olika hudfärger. Vithetsnormen är ett mönster som kan ses även i annan media, att det är fler människor med beige hudfärg som syns på bilderna. Alla barn har rätt att känna igen sig i barnlitteraturen. Igenkänning är en viktig aspekt av både läsning och för att skapa läslust. Att få spegling blir också ett sätt att bygga en positiv självbild och känna sig inkluderad i samhället. Genom att på ett självklart sätt gestalta och inkludera barn och vuxna med olika hudfärg främjar vi alla barns lika värde och skapar nya inkluderande normer.

Förskolans läroplan

  “Inget barn ska i förskolan bli utsatt för diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, hos barnet eller någon som barnet har anknytning till.” Lpfö 2018